Salgs- og leveringsbetingelser

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er Smebys AS, Eivind Lyches vei 23A, post@smebys.no, 926 38 192, org. nummer 99867912, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Priser
Nettbutikk
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser er med forbehold om feil.
Oppdages feilen før levering av varen kan ordren oppdateres ved utsending eller henting ved vårt lager.

Skriftlig tilbud utsendt pr. epost
Dersom annet ikke er oppgitt i tilbudet er tilbudet gyldig og dermed bindende i 4 uker fra tilbudsdato. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene dersom endring i valutakurser, offentlige avgifter, fraktsatser og material priser i tiden mellom tilbud og levering overstiger 2 %. Ordrens omfang blir som spesifisert i vår ordrebekreftelse, og forandringer må bekreftes skriftlig. Hvis annet ikke er nevnt, forståes prisene: Ex Works Oslo, eksklusive merverdiavgift, miljøavgift og nødvendig emballasje. 

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager fra utsending.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vi godtar betaling med Klarna, Vipps og utsendt faktura.

6. Leveringstid
Oppgitt leveringstid er etter beste skjønn og basert på oppgaver fra våre leverandører. Vi kan ikke overta ansvar for forsinket levering som skyldes forhold som vi ikke kan påvirke. F. eks feil, forsømmelighet og lignende fra våre leverandørers eller transportselskapers side. En mulig transportforsinkelse fra vårt lager til kjøper, gir ikke rett til betalingsutsettelse.   

7. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

8. Forsendelse/Mottak
All forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko. Dersom emballasje, frakt og forsikring mv. er medtatt i vårt tilbud, er disse ikke bindene, men blir å regulere etter de forandringer som måtte være skjedd inntil levering finner sted. Emballering blir utført så omhyggelig som vanlig erfaring har vist nødvendig for den aktuelle fraktrute. Kjøper/ mottaker har plikt til, ved mottakelsen å kontrollere at varen er riktig i h.t. bestillingen. Reklamasjon som følge av transportskade må skje uten unødig opphold til transportør og vårt lager, dog senest innen 7 dager etter varens mottakelse. Ved feil leveranse dekker vi fraktomkostninger på billigste måte i forbindelse med byttet. 

9. Følgeskader
Vi overtar intet ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt P.G.A. forsinket levering, feil eller mangler ved varen. Vi overtar heller intet ansvar for konstruksjoner som er bestemt av kjøper, eller for skader eller feil som skyldes ytre påvirkninger, ulykker, mangelfull skjøtsel, overbelastning, naturlig slitasje eller reparasjoner utført av kjøper eller ikke autorisert personell uten at dette har skjedd med vårt skriftlige samtykke. 

10. Betalingsbetingelser:
Ved kredittsalg er vår generelle betalingsbetingelse netto pr. 10 dager. Ved overskridelser av kredittiden belastes renter fra første gangs purring.   

11. Mangel ved varen 
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Produktet skal ikke tas i bruk ved oppdaget mangel. Produkter som har blitt brukt og fungert, kan ikke kreves returnert dersom vi kan levere en evnt. del som mangler.

11. Garanti/Reklamasjon
Garantitiden er 12-tolv-måneder fra leveringsdato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter at varene er betalt som avtalt.

 • Forbrukerkjøper må reklamere innen de tidsfrister som følger kjøpslovens §52-54. Ved handelskjøp begrenses toårsfristen etter kjøpslovens § 54 til 12 måneder.
 • Produkter og/eller deler som går i stykker p.g.a. material- og/eller fabrikasjonsfeil, blir erstattet gratis mot innsendelse av de brukte produktene/delene. For erstatningsdelene betaler kjøperen normalt alle fraktomkostninger og eventuell toll. Demontering og montering av reklamerte deler inngår ikke i garantien. Det må tydelig fremgå av den innsendte del, at skaden virkelig skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Noen annen erstatning enn ovenfor nevnt gis ikke.
 • For elektriske og andre motoriserte produkter gis samme reklamasjonsbetingelser som fabrikanten gir.
 • Ved opp montering av automatiske anlegg uten sikring eller bryter for beskyttelse av motoren bortfaller enhver reklamasjonsadgang.
 • Vi fraskriver oss alt ansvar for uhell, beskadigelse, o.l. som skyldes alminnelig slitasje, uriktige vannverdier som kan forårsake skade på pumper, innstøpning, filter m.m., anvendelse av dårlig eller feil smøremateriell, uriktig behandling, overbelastning eller lignende.
  Monteres, forandres eller repareres den leverte vare innenfor reklamasjonstidens av andre aktører enn Smebys AS bortfaller reklamasjons adgangen. Det samme gjelder hvis den medfølgende monterings- og bruksanvisningen ikke følges, så vel under monteringen og igangsettingen som etter at anlegget er satt i drift.
  Kostnader for besiktelse på stedet betales etter avtale.
  En uvesentlig mangel berettiger ikke til forlenget garantitid.   

12. Retur
All retur skal være skriftlig avtalt med returnummer og referanse til vårt ordre- fakturanummer. Bare lagerførte standardvarer i uåpnet originalemballasjen kan godtas i retur innen 1-en-måned fra leveringsdato. Returgebyr kan belastes med 25 % av varens fakturaverdi. Kjemikalier, lyspærer, UV-pærer, elektroder, el – patroner med mer tas ikke i retur. Ta kontakt for mer info før bestilling     

13. Installasjon
Eventuell installasjon, i igangkjøring og opplæring er ikke inkludert i leveransen uten spesiell avtale.

14. Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

15. Panterett
Varene forblir selgers eiendom inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger fullt ut er betalt.  Salgspant er tatt i varene i medhold av pantelovens § 3-15. 

16. Avvik 
Vi kan ikke gjøres ansvarlig for avvik i ytelser, illustrasjoner, oppgaver over vekt, dimensjoner eller lignende, uten at disse er spesielt bekreftet, da dette er oppgaver fra våre leverandører. 

17. Force Majeure
Den part som vil påberope seg Force Majeure skal straks gi den annen part varsel om en slik situasjon. Hvis en Force Majeure situasjon fortsetter uten avbrudd i 30 dager eller mer, skal hver av partene ha rett til å heve kjøps avtale ved å gi skriftlig varsel til den annen part. 

18. Muntlige eller telefoniske avtaler
Alle avtaler blir kun gjeldene etter at de er skriftlig bekreftet. 

19. Eventuelle avvik
Alle avvik fra disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal være skriftlig avtalt. 

20. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

21. Tvister
Eventuelle tvister under denne avtale skal så vidt som mulig søke løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, kan kjøper ta kontakt med forbrukerrådet. Norsk rett kommer til anvendelse i enhver tvist. 

Lovverk omtalt i våre betingelser

Forbrukerkjøpsloven (Lov om forbrukerkjøp)

E handelsloven (Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester)

Markedsføringsloven (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår)

Angrerettloven (Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted)